กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

.

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

.

-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

.

-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค.-ธ.ค. 2565)

.

-บขส. 500 บาทต่อเดือน

.

-รถไฟ 500 บาทต่อเดือน

.

-ค่ารถไฟฟ้า (MRT-BTS-ARL)  / ขสมก 500 บาทต่อเดือน

.

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป)

.

-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

.

-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

.

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป)

.

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)