เทรนด์การบริโภคของคนไทยเริ่มเปลี่ยน

เทรนด์การบริโภคของคนไทยเริ่มเปลี่ยน แม้ส่วนใหญ่ยังคงนิยมรับประทานอาหารในบ้านทุกวัน แต่บางกลุ่มเริ่มกลับไปเข้าร้านอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารทั่วไป ริมบาทวิถี ส่วนร้านหรูแนวโน้มลดลง
.
ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เกือบทุกอาชีพและช่วงรายได้ไปรับประทาน 1-2 ครั้ง/เดือน โดยเฉพาะพนักงานของรัฐ ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ และผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/เดือน
.
แต่ เป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษา พนักงานเอกชน พนักงานของรัฐ และผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-50,000 บาท/เดือน จะนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน (มากกว่า 1-2 ครั้ง/เดือน) ในสัดส่วน ที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพและช่วงรายได้อื่น
.
ขณะที่เกษตรกร ผู้ไม่ได้ทำงาน/บำนาญ และผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน จะไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน
.
ส่องค่าใช้จ่ายมากสุดรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 100/คน/มื้อ
.
ถ้าไปดูค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เกือบทุกอาชีพและช่วงรายได้มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 300 บาท/คน/มื้อ ยกเว้นเกษตรกร ผู้ไม่ได้ทำงาน/บำนาญ ที่มีสัดส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอาชีพอื่น และทั้ง 2 อาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเช่นกัน
.
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท/คน/มื้อ ในสัดส่วนที่สูงกว่าช่วงรายได้อื่น และผู้ที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท/เดือน จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 บาท/คน/มื้อ
.
ร้านทั่วไป-สตรีทฟู้ดยังฮอต
.
ส่วนใหญ่กลุ่มที่รับประทานอาหารนอกบ้าน นิยมไปร้านอาหารทั่วไปและริมบาทวิถี  แต่ร้านระดับหรูมีแนวโน้มลดลงในทุกสาขาอาชีพและช่วงรายได้ เช่นเดียวกับร้านระดับกลางมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกสาขาอาชีพเช่นกัน ยกเว้นพนักงานของรัฐ และลดลงเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
.
จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มพนักงานของรัฐ ลดการรับประทานอาหารเฉพาะร้านระดับหรู แต่ยังคงรับประทานอาหารในร้านประเภทอื่นตามเดิม
.
ขณะที่เกษตรกร ลดการรับประทานอาหารนอกบ้านเกือบทุกประเภทยกเว้นร้านริมบาทวิถี และกลุ่มผู้ไม่ได้ทำงาน/บำนาญ ลดการรับประทานอาหารนอกบ้านในร้านอาหารทุกประเภท